организацията
&
проектът

ОРГАНИЗАЦИЯ

иновативен трансфер на знания

Насочили сме силите и енергията си в активизиране на гражданско самосъзнание и създаване на стремеж за личностно развитие у младите хора. Защото те могат да чуят, разберат, променят и заслужават нашите усилия.

Сдружение „Иновативен трансфер на знания“ има опит в реализирането на проекти и подпомагането на младежката активност в различни сфери от социалния и обществен живот. Екипът ни е посветен на разширяването на гражданското общество и осигуряване на публичност по различни актуални социални проблеми. Ние сме обединение от млади хора, с богат опит в неправителствената сфера в България и Европа. За нас е важно да сме запознати и задълбочено да разбираме актуалните потребности на младежта в България.

Визия:

 •  Да работи за активизиране на гражданско самосъзнание и създаване на стремеж за личностно развитие у младите хора;
 •  Да допринася за равния достъп на младежите до образование, социални услуги, нови знания и умения, които да ги направят пълноценни граждани;
 •  Да се бори за признаване на младежката работа, като ключова за изграждане на уверени и успешни деца и младежи;
 •  Да популяризира неформалното образование като инструмент за личностно развитие и придобиване на важни за израстването и активното гражданство умения и ценности.

Как я постигаме:

 • Сдружение „Иновативен трансфер на знания“ следва своята мисия чрез активна младежка работа. Ние изследваме актуалните потребностите и дефицити на децата и младите хора от първо лице, на терен и в различен контекст. Работим с онези, които имат нужда от подкрепа – независимо дали в избора си на кариерен път и личностно развитие или в преодоляването на физически или социални ограничения.

Методи:

 • Неформално учене – Философията на „Иновативен трансфер на знания“ се основава на неформалното образование. От създаването си ние организираме различни семинари, творчески работилници и преживелищни тематични академии, за да повишим социалните умения на младежите и да ги насърчим към проактивност и принос към обществото. Активно работим за изграждане на предприемаческо мислене и умения за независим живот. Освен младежи обучаваме и младежки работници.Те, заедно с социалните работници, обучителите и учителите са фокус на организацията ни, като се стремим постоянно да подобряваме качеството на работата им и мотивацията им за развитие;
 • Социално включване – за да илюстрираме равенството между хората, организираме дейности за стимулиране чувството за толерантност сред младите хора, уважение към различията и повишаване на информираността за човешките права. Работим с деца и младежи от различни уязвими групи и от различни специализирани институции и създаваме нови модели за тяхното пълноценно включване в социалния живот. 
 • Активно гражданство – Убедени сме, че критичното мислене е ключово умение за успех. Затова обръщаме специално внимание на необходимостта младите хора да мислят критично, да разпознават факти от мнение и да имат аргументирана позиция. Реализираме дейности и проекти в подкрепа на тези умения и създаваме пространство за активно гражданско участие. Работим в партньорство с представители на местната и националната власт и отговорните за младежките политики;
 •  Активен начин на живот – Организираме различни дейности за повишаване на осведомеността за важността от здравословни навици. Провеждаме инициативи в подкрепа на физическото и менталното здраве и се борим с оправданията и негативните тенденции сред младите хора. 

ПРОЕКТ

БЪДИ ГЕРОЙ

Проектът “Бъди Герой” има за цел да намали дезинформираността на младите относно подготовката преди, по време на и след природни бедствия. Той се осъществява с финансовата подкрепа на Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл.10а от Закона за хазарта за 2023 г., Министерство на младежта и спорта”, Номер на договор: 25- 00- 67, Номер по Програмата НПИМД-КО2-057/2023

 

Защо?

Земетресението в Турция през 2023 с над 45 000 жертви повдигна въпроса доколко ние в България знаем какво да правим при бедствия и до колко младите хора притежават подобни важни личностни качества.

С нарастващия растеж на населението в градска среда, изменението на климата, влошаването на околната среда, нарастващ брой хора са изложени на риск от бедствия. Подобрените практики и механизми за реагиране обаче спасяват животи и укрепват способността на държавите и общностите да намалят въздействието им. Информацията за появата и честотата на природните бедствия, както и на рисковете, уязвимостите и потенциалното въздействие върху хората помага за подобряване на готовността. Заключенията на Съвета на ЕС показват, че младите хора, участващи в различни дейности преди, по време и след бедствие или голям инцидент, имат по-добра способност да се справят със ситуацията практически и психически. Освен това придобиват важни умения за стремеж към самоусъвършенстване и личностно развитие.

 

Основната цел:

Повишаване осведомеността на младите хора за защита и безопасност при бедствия, чрез методите на неформалното образование и съвременните форми на комуникация.

Подцелите, които си поставяме са:

 • Младите хора да се научат как чрез комуникационни умения и креативност, да предпазят себе си, семейството и приятелите си в случай на бедствие или извънредна ситуация;
 • Да придобият навици и стремеж към личностно развитие и самоусъвършенстване;
 • Превенция на дезинформацията по отношение подготовката и личната реакция при бедствия;
 • Изграждане на платформа за повишаване на осведомеността с дигитално съдържание и материали, адаптирани към нуждите на младите хора, техните семейства и общността като цяло;
 • Създаване на готови за употреба обучителни материали, които да спомогнат за развитието на капацитета на младежките работници в България.

Съответствие с целите на Програмата:

С настоящият проект искаме да допринесем към основния приоритет на ММС и НПИМД, а именно да създадем благоприятни условия за младите българи да се развиват и израстват така, че да достигнат визията ,,Способни, ангажирани и овластени млади хора, готови да развиват своя пълен потенциал и съзнателно да допринасят за развитието на Република България. Информацията, кампаниите и ресурсите, които ще създадем, ще допринесат в голяма степен за това.

Целите на проекта са в съответствие със стратегическата цел на Програмата за насърчаване на неформалното обучение, тъй като с реализирането на проекта ще развием в младите хора дигитални, граждански, лични, социални компетентности и компетентност за учене, както и способност за използване на логическо и критично мислене.

 • Стимулиране на инициативността на младите хора, насърчаване на гражданската ангажираност формиране на социално отговорно поведение;
 • Стимулиране на креативността на младите хора по проблемни теми от изключителна важност за съвременното общество;
 • Провеждане на младежки инициативи и информационни кампании по теми от изключителна важност за съвременното общество.

Целева група:

 • Ученици– дейностите са насочени към младежи между 15-19 години, свързани на първо място със срещи с фокус групи от ученици, които да представят идеи  и интересни за тях послания.
 • Студенти и младежи които не работят, не учат и не са на стаж или обучение – благодарение на дългогодишната ни работа имаме изградени партньорства с доброволци и младежи от Български младежки червен кръст и университетските кариерни центрове, които ще използваме за разпространяване на онлайн анкета доколко младежите между 20-24 години помнят и са подготвени за реакция в случай на бедствие, както и ще проверим кои са ежедневните източници на информация, които ползват, кои послания ги ангажират и кои не, склонност за участие в доброволни отряди и др.
 • Млади хора между 25-29 години – фокус на дейностите с целевата група ще бъдат млади семейства, доброволци, работници, студенти, младежи с икономически затруднения и др. работата по превенция за подготовка и реакция при бедствия не трябва да приключва след завършване на дадена образователна институция, а да има текущ характер.